Embau vun der Piste

Embau vun der Piste

D'Aarbechten op der Piste ginn monter virun! Just geschter gouf d'Steefeld duerch 2 Roller ersat, fir méi Flow an d'Line ze bréngen. Mir hunn nach vill fir, stay tuned!