Tour de Luxembourg

Tour de Luxembourg

Salut Alleguer,

D'Organisatoren vum Skodatour siche nach Benevoles vir hei eng Hand mat unzepacken am Zäitraum vum 14-18 September! Et kann een sech och fir een Dag mellen oder méi, sou wéi een grad kann a wëll!

Natiirlech wier et flott wa mir als Veräin dobäi vertruede wieren, a vir déi Leit wou dat méi interesséiert eng flott Geleeënheet hei méi no derbäi ze sin. 

Mir wieren also frou wann den een oder aneren sech hei géing mellen:

Ech mache mat.............