Aus de Richtung vun Dippech-Gare, Reckeng, Eileng oder Lampech

Dann einfach riets abéien.

Parken kanns de hei.

Bei d'Piste geet et heihinn.

De Bierg ganz erop

Den Start an Zougang zu der Piste fënns de ganz uewen